Thumbnail image

Đơn xin ủng hộ chính phủ và bữa cỗ công dân

Bài Trên Mạng

  Tâm Chánh

  12-5-2020

  Mẫu “Đơn xin tự nguyện không nhận hỗ trợ do đại dịch COVID-19” do UBND xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) soạn, in sẵn để cung cấp cho người dân điền thông tin cá nhân khi tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ. Ảnh: HÀ ĐỒNG

  Đơn xin không nhận tiền hỗ trợ phòng chống dịch là bằng chứng về sự nô thuộc của dân chúng trong mối quan hệ với chính quyền. Nó phản ánh thực chất ý thức công dân chưa được vận hành như nền tảng quản trị xã hội.

  Tình trạng đó phổ biến đến mức độ nào?

  Ở một địa bàn mà hầu hết số người “ủng hộ” chính phủ phải làm “đơn xin” tổ chức đảng, đoàn thể và chính quyền đang ở trong tay hào lí. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã kim thiền thoát xác để tạo ra tầng lớp thống trị mới.

  Còn lí giải như lâu nay vẫn thường dán cho người nghèo dân trí thấp thì lỗi phải được tính thành tội. Cần phải lưu ý công dân nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đông đảo và phổ biến đều thực hành quyền công dân của mình hoàn toàn trong sự “dạy dỗ” của “ta”.

  Thành ra, bất luận được cấp nào chủ trương nó đều ghi nhận sự thất bại chính trị của đảng và các đoàn thể vẫn được nuôi bằng ngân sách.

  Cũng chưa thấy các cấp lãnh đạo, quản lí có trách nhiệm kiểm tra, xử lí.

  Nếu tình trạng dân chúng không có ý thức công dân đã trở nên phổ biến, hoặc những kẻ cầm quyền có thể vô hiệu hoá khả năng sử dụng ý thức công dân đó, thì mọi đường lối đúng dắn, kể cả công cuộc chống tham nhũng cũng chỉ là để dọn cỗ hình thành tầng lớp thống trị xã hội. Ngay đến bữa cỗ chúng cũng ăn bằng của cải mạt tận của nhân dân.

  Nhân tiện đề nghị Quốc hội và Chính phủ cấp thiết cần nghe theo đề nghị của nhiều đời đại biểu quốc hội và chuyên gia, thực hiện nghiêm minh kỷ luật ngân sách. Ngay trong trường hợp thực hiện hỗ trợ khó khăn nếu không có người nhận chính xác như danh sách dự toán cần thu hồi, tránh cho phép thay đổi mục đích sử dụng. Cần nghiêm cấm việc các địa phương yêu cầu “để lại” cho địa phương một tỉ lệ nhất định nào đó khi triển khai các hoạt động cứu trợ xã hội hay từ thiện nhân đạo trên địa bàn như đang phổ biến hiện nay.

  Bình Luận từ Facebook

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *